اسامی الهه های یونان و روم باستان

الهه های یونان باستان

 

Aeolus                رب النوع باد

Aphrodite           الهه عشق و زیبایی

Apollo               خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی

Ares                  خدای جنگ

Artemis              الهه ماه و شکار

Asclepius           خدای طب

Athena               الهه عقل وزیبایی

Bacchus             رب النوع شراب

Boreas               رب النوع باد شمال

‍‍‍Cybele              رب النوع طبیعت و باروری

Demeter            رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus           رب النوع شراب و زراعت

Eos                   رب النوع طلوع

Eros                  رب النوع عشق

Gaia                  خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades               خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم

Hebe                 الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate               الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios               خورشید

Hephaestus       خدای آتش و فلز کاری

Hera                 الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes            خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia               الهه اجاق خانوادگی و شهرها

Hyperion          تیتان،‌ پدر هلیوس

Leto                 مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Nemesis           الهه انتقام

Nereus             خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike                الهه پیروزی

Oceanus         خدای دریا و اقیانوس

Pan                 خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone     الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر

Pluto               خدای عالم اسفل

Poseidon        خدای دریا

Priapus           خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus           خدای دریا

Rhea               یکی از تیتانها،‌ مادر زئوس و بقیه خدایان

Selene            خدای ماه

Silenus            الهه جنگل

Thanatos         غریزه مرگ

Themis            الهه دادگستری

Uranus           خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Zeus               زاوش،‌ رئیس خدایان المپ

 

الهه های روم باستان

 

Aesculapius     خدای سلامتی و طب

Aurora             خدای سپیده دم

Bellona             الهه جنگ

Ceres               الهه زراعت و رستنی ها

Cupid              خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

Diana                الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

Faunus             الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora                الهه گلها

Janus                الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno                 الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter              خدای خدایان

Maia                 بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars                خدای جنگ

Mercury           خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

Minerva            خدای طب

Morpheus         الهه خواب

Neptune            الهه اقیانوس

Pomona            الهه درختان میوه

Priapus            خدای قدرت تناسلی مذکر

        Saturn      خدای زراعت و کشاورزی      

   Sol                الهه خورشید

Terminus          الهه محافظ مرزها

Venus               الهه عشق و زیبایی

Vesta               خدای اجاق و خانه داری

Vulcan             رب النوع آتش و فلز کاری

 

; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٩